دکتر عبدالرحمن قاسملو و کوردستان

نوشتە: بهزاد خوشحالی